Disclaimer

 

Algemeen 

Ravage heeft deze website met zorg samengesteld. Ravage kan echter niet garanderen dat de informatie op de website volledig en juist is. Ravage staat er voorts niet voor in dat de informatie op de website en / of de website zelf geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd, dat de website ononderbroken, tijdig en foutloos functioneert en vrij van virussen en / of ander schadelijk materiaal is. Het gebruik van de website en de informatie is op eigen risico. U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zowel de keuze als het gebruik van de website en de informatie.

 

Aansprakelijkheid

Ravage is niet aansprakelijk voor de door u en / of derden geleden schade dan wel gemaakte kosten die direct dan wel indirect verband houden met het bezoeken van deze website, dan wel direct of indirect verband houden met (onder andere) een wijziging, onbeschikbaarheid, onjuistheid en / of onvolledigheid van de inhoud van de website en of de informatie.

 

Eigendom

De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Ravage. Het is u uitsluitend toegestaan de website en de informatie voor persoonlijke (niet commerciële doeleinden) te gebruiken. Ieder ander gebruik, waaronder mede wordt verstaan, openbaarmaking, verveelvoudiging, linking (zoals een deeplink en / of framelink) is - zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ravage - niet toegestaan.

 

Voorbehoud

Ravage behoudt zich te allen tijde het recht voor de op via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, privacystatement en algemene voorwaarden, te wijzigen.

 

Geldigheid

Deze disclaimer geldt ten aanzien van Ravage, de aan haar gelieerde vennootschappen en personen die voor Ravage werken (waaronder mede verstaan werknemers, tijdelijke krachten, leveranciers en onderaannemers).

 

Nederlands recht

Op deze website en de disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van en of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.